پایه‌ی نهم و دهم روزی را در مدرسه گذراندند.

این اردو در روز چهارشنبه برای رفع خستگی پس از امتحانات نوبت اول برگزار شد.

اردو پس از ساعات مدرسه، در مجموعه‌ی مهام با بازی پینت‌بال آغاز و پس از برگشت به مدرسه، لیگ والیبال نشسته بین آنها برگزار شد.

اردو به صرف شام، و برگزاری بازی مهیج مافیا به پایان رسید.