پایه‌ی یازدهم روزی را در مدرسه گذراندند.

این اردو در روز سه‌شنبه برای رفع خستگی پس از امتحانات نوبت اول برگزار شد.

اردو پس از ساعات مدرسه، در مجموعه‌ی مهام با بازی پینت‌بال آغاز و پس از برگشت به مدرسه، بین آنها لیگ PS4 بین آنها برگزار شد.

اردو به صرف شام و استراحت به پایان رسید.