اردویی به یادماندنی در پایان سال ۹۶ در مدرسه برگزار شد.

این اردو که برای دانش‌آموزان دهم و یازدهم تدارک دیده شده بود از روز شنبه با مسابقات پینت‌بال در خارج مدرسه آغاز شد و پس از برگشت به مدرسه، تا شب مشفول بازی‌های کامپیوتری، مافیا شدند.

و در پایان روز را با شام به پایان بردند و صبح یکشنبه با صرف صبحانه به منزل بازگشتند.