سال تحصیلی نیمه‌ی دوم خود را آغاز کرد.

پس از پشت سر گذاشتن دوران امتحانات نوبت‌ اول و ارائه‌ی کارنامه‌ها، نیمه‌ی دوم سال رسماً آغاز شد.