خانه / درباره ما

درباره ما

0001

شرح وظایف سازمانی مصوب افراد مجتمع ۹۳/۱۲/۲۱

الف) مؤسسین:

 1. سرمایه گذاری اولیه به میزان سهام هر مؤسس.
 2. شرکت در جلسات هیأت مؤسس که با اعلام مدیرعامل برگزار می شود. (حداقل سالی دو بار)
 3. رأی گیری و تصویب بودجه سالیانه مجتمع با حد نصاب نصف به علاوه یک.
 4. تعیین تعداد اعضای هیأت مدیره و انتخاب آنان هر ۴ سال یکبار.

ب) هیأت مدیره

 1. شرکت در جلسات هیأت مدیره که توسط مدیرعامل برگزار می شود (حداقل ماهی یکبار).
 2. رأی گیری و انتخاب پرسنل تمام وقت مجتمع از طریق مدیر مجتمع یا مقاطع معرفی می شوند.
 3. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه در اردیبهشت هر سال و ارائه به مدیرعامل جهت تصویب در هیأت مؤسس.
 4. تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسه از طریق مؤسسین، ثبت نام دانش آموزان، سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی، خیرین و وجوهات شرعی با کسب اجازه از مراجع.
 5. بررسی و امکان سنجی توسعه مجتمع از طریق مدیرعامل.
 6. اعضای هیأت مدیره با مدیران مجتمع و مقاطع با پیشنهاد مدیرعامل می بایست جهت اخذ تجربه و بالابردن سطح علمی خود اقدام به بازدید از مراکز علمی و آموزشی داخل و خارج کشور نمایند که هزینه می بایست در بودجه آن سال پیش بینی شود.

ج) مدیر عامل

 1. تنظیم و اجرای جلسات هیأت مؤسس (حداقل دو نوبت در سال).
 2. تنظیم و ارائه بیلان مالی یکساله به هیأت مدیره و پس از تصویب ارجاع به هیأت مؤسس جهت تصویب.
 3. گزارش پیشرفتهای علمی، آموزشی و توسعه ای مؤسسه به هیأت مؤسس.
 4. نظارت بر حسن اجرای کار مدیر مجتمع و مدیران مقاطع.
 5. برنامه ریزی، تنظیم و اجرای جلسات هیأت مدیره (جلسات هفتگی).
 6. برنامه ریزی و اجرای کلیه امور ساخت و ساز و تعمیرات عمرانی و خرید تجهیزات اصلی و زیربنایی.
 7. دریافت گزارش از مدیر مجتمع و مدیران مقاطع (گزارشات فرهنگی، اداری، مالی).
 8. نظارت بر حسن اجرای سند چشم انداز.
 9. پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مدیره.
 10. امکان سنجی توسعه مجتمع و پیشنهاد به هیأت مدیره.

د) مدیرمجتمع

 1. برنامه ریزی و اجرای جلسه با مدیرعامل.
 2. هماهنگ سازی فعالیت های مدیران مقاطع.
 3. دریافت گزارش از مدیران مقاطع و نظارت بر کار آنان.
 4. دریافت آرشیو مربوط به کلیه ی امور فرهنگی، آموزشی از مدیران مقاطع و تهیه یک نسخه برای مدیرعامل.
 5. نظارت بر روند ثبت نام دانش آموزان.
 6. نظارت بر اجرای برنامه سالیانه مجتمع (تقویم اجرایی).
 7. ارتقای کیفیت آموزش و پرورش مجتمع از طریق ارائه راه کارها و ارتباط با سایر مراکز آموزشی کشور و خارج از کشور.
 8. پیگیری امورمالی از مدیران مقاطع.
 9. نظارت بر جلسات اولیا و دانش افزایی.
 10. نظارت بر کلیه فوق برنامه های علمی و فرهنگی از قبیل المپیادها، جشنواره ها و مسابقات در صورت نیاز استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه.
 11. مسؤلیت حفظ و نگهداری اموال مدرسه با مدیر مقاطع است.
 12. مرخصی مدیران مقاطع با امضا مدیر مجتمع امکان پذیر است.

هـ) مدیر مقاطع

 1. پاسخگویی به ادارات آموزش و پرورش و بررسی و پاسخگویی مناسب به بخشنامه ها و ارتباط نزدیک با اداره و وزارتخانه.
 2. دریافت گزارش از معاونین و نظارت بر کار آنان.
 3. نظارت و اجرا بر روند انتخاب نیرو، پرسنل و معلمین پاره وقت و پیشنهاد نیروهای تمام وقت به هیأت مدیره.
 4. دریافت آرشیو مربوط به کلیه ی امور فرهنگی، آموزشی از معاونین و تهیه یک نسخه برای مدیرعامل.
 5. نظارت و اجرای روند ثبت نام دانش آموزان.
 6. تهیه و تنظیم و نظارت بر اجرای برنامه سالیانه مقطع (تقویم اجرایی)
 7. پیگیری و نظارت بر امور مالی و اداری از معاون مالی اداری.
 8. پیگیری و اجرای جلسات اولیا و دانش افزایی.
 9. نظارت و اجرای کلیه فوق برنامه های علمی و فرهنگی، از قبیل المپیادها، جشنواره هاو مسابقات در صورت نیاز استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه.
 10. نظارت و اجرای مستندسازی و تهیه آرشیو از کلیه فعالیت های مقطع.
 11. مسؤلیت حفظ و نگهداری اموال مدرسه با مدیر مقاطع است.
 12. مرخصی با امضای مدیر مقطع و سرپرست هر قسمت امکان پذیر است.

و) معاونت اداری و مالی

 1. نظارت بر کلیه ی امور اداری مالی و دراختیار قرار دادن تنخواه به مأموران خرید.
 2. نظارت بر کلیه ی نیروهای خدماتی و اداری و مالی و تنظیم برنامه ی کاری آنان.
 3. نظارت و اجرای کلیه ی امور تعمیراتی و حفظ و نگهداری و ثبت اموال مقطع.
 4. نظارت و اجرای خرید کلیه ی اقلام تصویب شده مورد نیاز مقطع.
 5. ثبت نام مالی و اداری دانش آموزان زیر نظر مدیر مقطع.
 6. برقراری ارتباط با کلیه ی نهادها، سازمان ها، ارگان های خارج از مجتمع و اجرای کلیه ی امور تبلیغاتی.

و / الف) وظایف نیروی خدماتی

 1. آماده سازی صبحانه و تغذیه بین روز و ناهار معلمین و دانش آموزان و خرید روزانه اقلام مورد نیاز آن.
 2. پذیرایی حسب نیاز دفاتر پرسنل زیر نظر معاون ادارى.
 3. نظافت ساختمان مدرسه شامل کلاس ها، اتاق ها، سرویس ها، راهروها و حیاط زیر نظر معاون ادارى.
 4. حمل و جابجایى ملزومات ادارى مدرسه زیر نظر معاون ادارى.

و/ب) وظایف روابط عمومى

 1. پاسخگویى به تلفن ها و ثبت تماسهاى دریافتى و پاسخ گویى به ارباب رجوع.
 2. پیگیرى درخواست هاى مدیران و معاونین و معلمین راهنما.
 3. اطلاع رسانى به معلمین و اولیا جهت جلسات و همایش ها و ارسال پیامک(SMS).
 4. گردآورى و جمع آورى و آرشیو تلفن هاى دانش آموزان، پرسنل و مؤسسات دیگر.
 5. انتقال افکار عمومى در مسائل مربوط به مدرسه به مدیر مجتمع.

و/ج) وظایف امور ادارى و دفترى

 1. ثبت دفترى و رایانه اى تمامى نمرات دانش آموزان برابر بخشنامه هاى ارسالى.
 2. ثبت نام دانش آموزان طبق قواعد ادارى در سایت سازمان.
 3. اخذ و نگهدارى و تکمیل پرونده دانش آموزان انتخاب واحد و ثبت نام دانش آموزان در سایت سازمان.
 4. دریافت بخشنامه ها و ارسال رایانه اى پاسخ آنها، و پیگیرى از مسؤلین مدرست جهت پاسخگویى.

ز) وظایف معاون پرورشى

 1. نظارت و اجراى کلیه ى امور فرهنگى و تربیتى مقطع.
 2. مسؤلیت پیگیرى و نظارت و اجراى کلیه ى مراسمى که در تقویم اجرایى ثبت شده است.
 3. تهیه و تنظیم تقویم اجرایى پرورشى و پیشنهاد آن به مدیر مقطع.
 4. تهیه و تنظیم برنامه جلسات اولیا و درج در تقویم اجرایى.
 5. مسؤلیت برنامه ریزى و اجراى کلیه ى همایش ها.

ح) وظایف معاون آموزشى

 1. پیشنهاد معلمین به مدیر مقطع.
 2. نظارت و اجراى کلیه ى امور علمى (شامل المپیادها و مسابقات علمى و آزمون ها و…) و درسى و انظباطى مقطع.
 3. تنظیم نمرات و ارزشیابى ها و ارسال جهت امور ادارى و دفترى.
 4. ارتباط مستمر با دبیران و پیگیرى و اخذ سؤالات و جزوات و آزمون ها.
 5. نظارت بر ثبت اطلاعات مورد نیاز در پرونده دانش آموزان شامل موارد درسى و انظباطى.
 6. نظارت بر ارتباط معلمین و معلمین راهنما با اولیاى دانش آنش آموزان

ح/الف) وظایف ناظم

 1. نظارت و اجراى کلیه ى امور انظباطى دانش آموزان در خارج از کلاس هاى درسى.
 2. کنترل ورود و خروج دانش آموزان و وضعیت ظاهرى و پیگیرى غیبت دانش آموزان و تأخیر ورود ایشان به مدرسه و کلاس درس.
 3. نظارت و کنترل دانش آموزان در نمازخانه و ناهارخورى و حیاط مدرسه.
 4. نظارت و اجراى مفاد و بندهاى آیین نامه انظباطى مدرسه.
 5. ارائه گزارش انظباطى به اولیاى دانش آموزان.

ح/ب) وظایف معلمین راهنما

 1. پیشنهاد معلمین پایه به معاون آموزشى.
 2. نظارت و اجراى کلیه ى امور علمى و تربیتى دانش آموزان.
 3. تنظیم نمرات و ارزشیابى دانش آموزار و ارائه آن به معاون آموزشى.
 4. اوتباط مستمر با دبیران و رفع مشکلات احتمالى بوجود آمده در کلاس درس.
 5. ثبت اطلاعات مورد نیاز در پرونده دانش آموزان (شامل مسائل تربیتى و درسى).
 6. ارتباط مستمر با اولیاى دانش آموزان و ارائه ى گزارش به ایشان غیر از موارد انظباطى.
 7. مسؤلیت پیگیرى و نظارت و اجراى کلیه ى مراسمى که در تقویم اجرایى به عهده ى ایشان گذاشته شده.

ح/ج) وظایف انتشارات

 1. تایپ، تکثیر، اسکن پلى کپى ها و جزوات مورد نیاز معلمین زیر نظر معلم راهنما.
 2. پیگیرى و چاپ جزوات حجیم مورد نیاز معلمین راهنما (خارج از مدرسه).
 3. نگهدارى، حفظ و پیگیرى تعمیر دستگاههاى انتشارات.
 4. تهیه و جمع بندى و آرشیو کلیه ى مطالب چاپى و تکثیرشدخ و ارائه سالیانه به معاون ادارى.

ح/د) وظایف مسؤل سایت (رایانه)

 1. بروزسانى سایت مدرسه.
 2. گرفتن اطلاعات لازم از معاون آموزشى و قراردادن آن در سایت.
 3. همکارى در زمینه پیش ثبت نام رایانه اى دانش آموزان ورودى جدید.

 

 

 

یک دیدگاه

 1. نادر کهنسال قدیم وند

  با سلام برای همکاری با مجتمع در سایت فرم دعوت به همکاری را پیدا نکردم

  Thumb up 0 Thumb down 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.