درباره ما

0001

شرح وظایف سازمانی مصوب افراد مجتمع 93/12/21

الف) مؤسسین:

 1. سرمایه گذاری اولیه به میزان سهام هر مؤسس.
 2. شرکت در جلسات هیأت مؤسس که با اعلام مدیرعامل برگزار می شود. (حداقل سالی دو بار)
 3. رأی گیری و تصویب بودجه سالیانه مجتمع با حد نصاب نصف به علاوه یک.
 4. تعیین تعداد اعضای هیأت مدیره و انتخاب آنان هر 4 سال یکبار.

ب) هیأت مدیره

 1. شرکت در جلسات هیأت مدیره که توسط مدیرعامل برگزار می شود (حداقل ماهی یکبار).
 2. رأی گیری و انتخاب پرسنل تمام وقت مجتمع از طریق مدیر مجتمع یا مقاطع معرفی می شوند.
 3. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه در اردیبهشت هر سال و ارائه به مدیرعامل جهت تصویب در هیأت مؤسس.
 4. تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسه از طریق مؤسسین، ثبت نام دانش آموزان، سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی، خیرین و وجوهات شرعی با کسب اجازه از مراجع.
 5. بررسی و امکان سنجی توسعه مجتمع از طریق مدیرعامل.
 6. اعضای هیأت مدیره با مدیران مجتمع و مقاطع با پیشنهاد مدیرعامل می بایست جهت اخذ تجربه و بالابردن سطح علمی خود اقدام به بازدید از مراکز علمی و آموزشی داخل و خارج کشور نمایند که هزینه می بایست در بودجه آن سال پیش بینی شود.

ج) مدیر عامل

 1. تنظیم و اجرای جلسات هیأت مؤسس (حداقل دو نوبت در سال).
 2. تنظیم و ارائه بیلان مالی یکساله به هیأت مدیره و پس از تصویب ارجاع به هیأت مؤسس جهت تصویب.
 3. گزارش پیشرفتهای علمی، آموزشی و توسعه ای مؤسسه به هیأت مؤسس.
 4. نظارت بر حسن اجرای کار مدیر مجتمع و مدیران مقاطع.
 5. برنامه ریزی، تنظیم و اجرای جلسات هیأت مدیره (جلسات هفتگی).
 6. برنامه ریزی و اجرای کلیه امور ساخت و ساز و تعمیرات عمرانی و خرید تجهیزات اصلی و زیربنایی.
 7. دریافت گزارش از مدیر مجتمع و مدیران مقاطع (گزارشات فرهنگی، اداری، مالی).
 8. نظارت بر حسن اجرای سند چشم انداز.
 9. پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مدیره.
 10. امکان سنجی توسعه مجتمع و پیشنهاد به هیأت مدیره.

د) مدیرمجتمع

 1. برنامه ریزی و اجرای جلسه با مدیرعامل.
 2. هماهنگ سازی فعالیت های مدیران مقاطع.
 3. دریافت گزارش از مدیران مقاطع و نظارت بر کار آنان.
 4. دریافت آرشیو مربوط به کلیه ی امور فرهنگی، آموزشی از مدیران مقاطع و تهیه یک نسخه برای مدیرعامل.
 5. نظارت بر روند ثبت نام دانش آموزان.
 6. نظارت بر اجرای برنامه سالیانه مجتمع (تقویم اجرایی).
 7. ارتقای کیفیت آموزش و پرورش مجتمع از طریق ارائه راه کارها و ارتباط با سایر مراکز آموزشی کشور و خارج از کشور.
 8. پیگیری امورمالی از مدیران مقاطع.
 9. نظارت بر جلسات اولیا و دانش افزایی.
 10. نظارت بر کلیه فوق برنامه های علمی و فرهنگی از قبیل المپیادها، جشنواره ها و مسابقات در صورت نیاز استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه.
 11. مسؤلیت حفظ و نگهداری اموال مدرسه با مدیر مقاطع است.
 12. مرخصی مدیران مقاطع با امضا مدیر مجتمع امکان پذیر است.

هـ) مدیر مقاطع

 1. پاسخگویی به ادارات آموزش و پرورش و بررسی و پاسخگویی مناسب به بخشنامه ها و ارتباط نزدیک با اداره و وزارتخانه.
 2. دریافت گزارش از معاونین و نظارت بر کار آنان.
 3. نظارت و اجرا بر روند انتخاب نیرو، پرسنل و معلمین پاره وقت و پیشنهاد نیروهای تمام وقت به هیأت مدیره.
 4. دریافت آرشیو مربوط به کلیه ی امور فرهنگی، آموزشی از معاونین و تهیه یک نسخه برای مدیرعامل.
 5. نظارت و اجرای روند ثبت نام دانش آموزان.
 6. تهیه و تنظیم و نظارت بر اجرای برنامه سالیانه مقطع (تقویم اجرایی)
 7. پیگیری و نظارت بر امور مالی و اداری از معاون مالی اداری.
 8. پیگیری و اجرای جلسات اولیا و دانش افزایی.
 9. نظارت و اجرای کلیه فوق برنامه های علمی و فرهنگی، از قبیل المپیادها، جشنواره هاو مسابقات در صورت نیاز استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه.
 10. نظارت و اجرای مستندسازی و تهیه آرشیو از کلیه فعالیت های مقطع.
 11. مسؤلیت حفظ و نگهداری اموال مدرسه با مدیر مقاطع است.
 12. مرخصی با امضای مدیر مقطع و سرپرست هر قسمت امکان پذیر است.

و) معاونت اداری و مالی

 1. نظارت بر کلیه ی امور اداری مالی و دراختیار قرار دادن تنخواه به مأموران خرید.
 2. نظارت بر کلیه ی نیروهای خدماتی و اداری و مالی و تنظیم برنامه ی کاری آنان.
 3. نظارت و اجرای کلیه ی امور تعمیراتی و حفظ و نگهداری و ثبت اموال مقطع.
 4. نظارت و اجرای خرید کلیه ی اقلام تصویب شده مورد نیاز مقطع.
 5. ثبت نام مالی و اداری دانش آموزان زیر نظر مدیر مقطع.
 6. برقراری ارتباط با کلیه ی نهادها، سازمان ها، ارگان های خارج از مجتمع و اجرای کلیه ی امور تبلیغاتی.

و / الف) وظایف نیروی خدماتی

 1. آماده سازی صبحانه و تغذیه بین روز و ناهار معلمین و دانش آموزان و خرید روزانه اقلام مورد نیاز آن.
 2. پذيرايي حسب نياز دفاتر پرسنل زير نظر معاون ادارى.
 3. نظافت ساختمان مدرسه شامل كلاس ها، اتاق ها، سرويس ها، راهروها و حياط زير نظر معاون ادارى.
 4. حمل و جابجايى ملزومات ادارى مدرسه زير نظر معاون ادارى.

و/ب) وظايف روابط عمومى

 1. پاسخگويى به تلفن ها و ثبت تماسهاى دريافتى و پاسخ گويى به ارباب رجوع.
 2. پيگيرى درخواست هاى مديران و معاونين و معلمين راهنما.
 3. اطلاع رسانى به معلمين و اوليا جهت جلسات و همايش ها و ارسال پيامك(SMS).
 4. گردآورى و جمع آورى و آرشيو تلفن هاى دانش آموزان، پرسنل و مؤسسات ديگر.
 5. انتقال افكار عمومى در مسائل مربوط به مدرسه به مدير مجتمع.

و/ج) وظايف امور ادارى و دفترى

 1. ثبت دفترى و رايانه اى تمامى نمرات دانش آموزان برابر بخشنامه هاى ارسالى.
 2. ثبت نام دانش آموزان طبق قواعد ادارى در سايت سازمان.
 3. اخذ و نگهدارى و تكميل پرونده دانش آموزان انتخاب واحد و ثبت نام دانش آموزان در سايت سازمان.
 4. دريافت بخشنامه ها و ارسال رايانه اى پاسخ آنها، و پيگيرى از مسؤلين مدرست جهت پاسخگويى.

ز) وظايف معاون پرورشى

 1. نظارت و اجراى كليه ى امور فرهنگى و تربيتى مقطع.
 2. مسؤليت پيگيرى و نظارت و اجراى كليه ى مراسمى كه در تقويم اجرايى ثبت شده است.
 3. تهيه و تنظيم تقويم اجرايى پرورشى و پيشنهاد آن به مدير مقطع.
 4. تهيه و تنظيم برنامه جلسات اوليا و درج در تقويم اجرايى.
 5. مسؤليت برنامه ريزى و اجراى كليه ى همايش ها.

ح) وظايف معاون آموزشى

 1. پيشنهاد معلمين به مدير مقطع.
 2. نظارت و اجراى كليه ى امور علمى (شامل المپيادها و مسابقات علمى و آزمون ها و…) و درسى و انظباطى مقطع.
 3. تنظيم نمرات و ارزشيابى ها و ارسال جهت امور ادارى و دفترى.
 4. ارتباط مستمر با دبيران و پيگيرى و اخذ سؤالات و جزوات و آزمون ها.
 5. نظارت بر ثبت اطلاعات مورد نياز در پرونده دانش آموزان شامل موارد درسى و انظباطى.
 6. نظارت بر ارتباط معلمين و معلمين راهنما با اولياى دانش آنش آموزان

ح/الف) وظايف ناظم

 1. نظارت و اجراى كليه ى امور انظباطى دانش آموزان در خارج از كلاس هاى درسى.
 2. كنترل ورود و خروج دانش آموزان و وضعيت ظاهرى و پيگيرى غيبت دانش آموزان و تأخير ورود ايشان به مدرسه و كلاس درس.
 3. نظارت و كنترل دانش آموزان در نمازخانه و ناهارخورى و حياط مدرسه.
 4. نظارت و اجراى مفاد و بندهاى آيين نامه انظباطى مدرسه.
 5. ارائه گزارش انظباطى به اولياى دانش آموزان.

ح/ب) وظايف معلمين راهنما

 1. پيشنهاد معلمين پايه به معاون آموزشى.
 2. نظارت و اجراى كليه ى امور علمى و تربيتى دانش آموزان.
 3. تنظيم نمرات و ارزشيابى دانش آموزار و ارائه آن به معاون آموزشى.
 4. اوتباط مستمر با دبيران و رفع مشكلات احتمالى بوجود آمده در كلاس درس.
 5. ثبت اطلاعات مورد نياز در پرونده دانش آموزان (شامل مسائل تربيتى و درسى).
 6. ارتباط مستمر با اولياى دانش آموزان و ارائه ى گزارش به ايشان غير از موارد انظباطى.
 7. مسؤليت پيگيرى و نظارت و اجراى كليه ى مراسمى كه در تقويم اجرايى به عهده ى ايشان گذاشته شده.

ح/ج) وظايف انتشارات

 1. تايپ، تكثير، اسكن پلى كپى ها و جزوات مورد نياز معلمين زير نظر معلم راهنما.
 2. پيگيرى و چاپ جزوات حجيم مورد نياز معلمين راهنما (خارج از مدرسه).
 3. نگهدارى، حفظ و پيگيرى تعمير دستگاههاى انتشارات.
 4. تهيه و جمع بندى و آرشيو كليه ى مطالب چاپى و تكثيرشدخ و ارائه ساليانه به معاون ادارى.

ح/د) وظايف مسؤل سايت (رايانه)

 1. بروزسانى سايت مدرسه.
 2. گرفتن اطلاعات لازم از معاون آموزشى و قراردادن آن در سايت.
 3. همكارى در زمينه پيش ثبت نام رايانه اى دانش آموزان ورودى جديد.