خانه / درباره ما

درباره ما

0001

شرح وظایف سازمانی مصوب افراد مجتمع ۹۳/۱۲/۲۱

الف) مؤسسین:

 1. سرمایه گذاری اولیه به میزان سهام هر مؤسس.
 2. شرکت در جلسات هیأت مؤسس که با اعلام مدیرعامل برگزار می شود. (حداقل سالی دو بار)
 3. رأی گیری و تصویب بودجه سالیانه مجتمع با حد نصاب نصف به علاوه یک.
 4. تعیین تعداد اعضای هیأت مدیره و انتخاب آنان هر ۴ سال یکبار.

ب) هیأت مدیره

 1. شرکت در جلسات هیأت مدیره که توسط مدیرعامل برگزار می شود (حداقل ماهی یکبار).
 2. رأی گیری و انتخاب پرسنل تمام وقت مجتمع از طریق مدیر مجتمع یا مقاطع معرفی می شوند.
 3. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه در اردیبهشت هر سال و ارائه به مدیرعامل جهت تصویب در هیأت مؤسس.
 4. تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسه از طریق مؤسسین، ثبت نام دانش آموزان، سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی، خیرین و وجوهات شرعی با کسب اجازه از مراجع.
 5. بررسی و امکان سنجی توسعه مجتمع از طریق مدیرعامل.
 6. اعضای هیأت مدیره با مدیران مجتمع و مقاطع با پیشنهاد مدیرعامل می بایست جهت اخذ تجربه و بالابردن سطح علمی خود اقدام به بازدید از مراکز علمی و آموزشی داخل و خارج کشور نمایند که هزینه می بایست در بودجه آن سال پیش بینی شود.

ج) مدیر عامل

 1. تنظیم و اجرای جلسات هیأت مؤسس (حداقل دو نوبت در سال).
 2. تنظیم و ارائه بیلان مالی یکساله به هیأت مدیره و پس از تصویب ارجاع به هیأت مؤسس جهت تصویب.
 3. گزارش پیشرفتهای علمی، آموزشی و توسعه ای مؤسسه به هیأت مؤسس.
 4. نظارت بر حسن اجرای کار مدیر مجتمع و مدیران مقاطع.
 5. برنامه ریزی، تنظیم و اجرای جلسات هیأت مدیره (جلسات هفتگی).
 6. برنامه ریزی و اجرای کلیه امور ساخت و ساز و تعمیرات عمرانی و خرید تجهیزات اصلی و زیربنایی.
 7. دریافت گزارش از مدیر مجتمع و مدیران مقاطع (گزارشات فرهنگی، اداری، مالی).
 8. نظارت بر حسن اجرای سند چشم انداز.
 9. پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مدیره.
 10. امکان سنجی توسعه مجتمع و پیشنهاد به هیأت مدیره.

د) مدیرمجتمع

 1. برنامه ریزی و اجرای جلسه با مدیرعامل.
 2. هماهنگ سازی فعالیت های مدیران مقاطع.
 3. دریافت گزارش از مدیران مقاطع و نظارت بر کار آنان.
 4. دریافت آرشیو مربوط به کلیه ی امور فرهنگی، آموزشی از مدیران مقاطع و تهیه یک نسخه برای مدیرعامل.
 5. نظارت بر روند ثبت نام دانش آموزان.
 6. نظارت بر اجرای برنامه سالیانه مجتمع (تقویم اجرایی).
 7. ارتقای کیفیت آموزش و پرورش مجتمع از طریق ارائه راه کارها و ارتباط با سایر مراکز آموزشی کشور و خارج از کشور.
 8. پیگیری امورمالی از مدیران مقاطع.
 9. نظارت بر جلسات اولیا و دانش افزایی.
 10. نظارت بر کلیه فوق برنامه های علمی و فرهنگی از قبیل المپیادها، جشنواره ها و مسابقات در صورت نیاز استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه.
 11. مسؤلیت حفظ و نگهداری اموال مدرسه با مدیر مقاطع است.
 12. مرخصی مدیران مقاطع با امضا مدیر مجتمع امکان پذیر است.

هـ) مدیر مقاطع

 1. پاسخگویی به ادارات آموزش و پرورش و بررسی و پاسخگویی مناسب به بخشنامه ها و ارتباط نزدیک با اداره و وزارتخانه.
 2. دریافت گزارش از معاونین و نظارت بر کار آنان.
 3. نظارت و اجرا بر روند انتخاب نیرو، پرسنل و معلمین پاره وقت و پیشنهاد نیروهای تمام وقت به هیأت مدیره.
 4. دریافت آرشیو مربوط به کلیه ی امور فرهنگی، آموزشی از معاونین و تهیه یک نسخه برای مدیرعامل.
 5. نظارت و اجرای روند ثبت نام دانش آموزان.
 6. تهیه و تنظیم و نظارت بر اجرای برنامه سالیانه مقطع (تقویم اجرایی)
 7. پیگیری و نظارت بر امور مالی و اداری از معاون مالی اداری.
 8. پیگیری و اجرای جلسات اولیا و دانش افزایی.
 9. نظارت و اجرای کلیه فوق برنامه های علمی و فرهنگی، از قبیل المپیادها، جشنواره هاو مسابقات در صورت نیاز استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه.
 10. نظارت و اجرای مستندسازی و تهیه آرشیو از کلیه فعالیت های مقطع.
 11. مسؤلیت حفظ و نگهداری اموال مدرسه با مدیر مقاطع است.
 12. مرخصی با امضای مدیر مقطع و سرپرست هر قسمت امکان پذیر است.

و) معاونت اداری و مالی

 1. نظارت بر کلیه ی امور اداری مالی و دراختیار قرار دادن تنخواه به مأموران خرید.
 2. نظارت بر کلیه ی نیروهای خدماتی و اداری و مالی و تنظیم برنامه ی کاری آنان.
 3. نظارت و اجرای کلیه ی امور تعمیراتی و حفظ و نگهداری و ثبت اموال مقطع.
 4. نظارت و اجرای خرید کلیه ی اقلام تصویب شده مورد نیاز مقطع.
 5. ثبت نام مالی و اداری دانش آموزان زیر نظر مدیر مقطع.
 6. برقراری ارتباط با کلیه ی نهادها، سازمان ها، ارگان های خارج از مجتمع و اجرای کلیه ی امور تبلیغاتی.

و / الف) وظایف نیروی خدماتی

 1. آماده سازی صبحانه و تغذیه بین روز و ناهار معلمین و دانش آموزان و خرید روزانه اقلام مورد نیاز آن.
 2. پذیرایی حسب نیاز دفاتر پرسنل زیر نظر معاون ادارى.
 3. نظافت ساختمان مدرسه شامل کلاس ها، اتاق ها، سرویس ها، راهروها و حیاط زیر نظر معاون ادارى.
 4. حمل و جابجایى ملزومات ادارى مدرسه زیر نظر معاون ادارى.

و/ب) وظایف روابط عمومى

 1. پاسخگویى به تلفن ها و ثبت تماسهاى دریافتى و پاسخ گویى به ارباب رجوع.
 2. پیگیرى درخواست هاى مدیران و معاونین و معلمین راهنما.
 3. اطلاع رسانى به معلمین و اولیا جهت جلسات و همایش ها و ارسال پیامک(SMS).
 4. گردآورى و جمع آورى و آرشیو تلفن هاى دانش آموزان، پرسنل و مؤسسات دیگر.
 5. انتقال افکار عمومى در مسائل مربوط به مدرسه به مدیر مجتمع.

و/ج) وظایف امور ادارى و دفترى

 1. ثبت دفترى و رایانه اى تمامى نمرات دانش آموزان برابر بخشنامه هاى ارسالى.
 2. ثبت نام دانش آموزان طبق قواعد ادارى در سایت سازمان.
 3. اخذ و نگهدارى و تکمیل پرونده دانش آموزان انتخاب واحد و ثبت نام دانش آموزان در سایت سازمان.
 4. دریافت بخشنامه ها و ارسال رایانه اى پاسخ آنها، و پیگیرى از مسؤلین مدرست جهت پاسخگویى.

ز) وظایف معاون پرورشى

 1. نظارت و اجراى کلیه ى امور فرهنگى و تربیتى مقطع.
 2. مسؤلیت پیگیرى و نظارت و اجراى کلیه ى مراسمى که در تقویم اجرایى ثبت شده است.
 3. تهیه و تنظیم تقویم اجرایى پرورشى و پیشنهاد آن به مدیر مقطع.
 4. تهیه و تنظیم برنامه جلسات اولیا و درج در تقویم اجرایى.
 5. مسؤلیت برنامه ریزى و اجراى کلیه ى همایش ها.

ح) وظایف معاون آموزشى

 1. پیشنهاد معلمین به مدیر مقطع.
 2. نظارت و اجراى کلیه ى امور علمى (شامل المپیادها و مسابقات علمى و آزمون ها و…) و درسى و انظباطى مقطع.
 3. تنظیم نمرات و ارزشیابى ها و ارسال جهت امور ادارى و دفترى.
 4. ارتباط مستمر با دبیران و پیگیرى و اخذ سؤالات و جزوات و آزمون ها.
 5. نظارت بر ثبت اطلاعات مورد نیاز در پرونده دانش آموزان شامل موارد درسى و انظباطى.
 6. نظارت بر ارتباط معلمین و معلمین راهنما با اولیاى دانش آنش آموزان

ح/الف) وظایف ناظم

 1. نظارت و اجراى کلیه ى امور انظباطى دانش آموزان در خارج از کلاس هاى درسى.
 2. کنترل ورود و خروج دانش آموزان و وضعیت ظاهرى و پیگیرى غیبت دانش آموزان و تأخیر ورود ایشان به مدرسه و کلاس درس.
 3. نظارت و کنترل دانش آموزان در نمازخانه و ناهارخورى و حیاط مدرسه.
 4. نظارت و اجراى مفاد و بندهاى آیین نامه انظباطى مدرسه.
 5. ارائه گزارش انظباطى به اولیاى دانش آموزان.

ح/ب) وظایف معلمین راهنما

 1. پیشنهاد معلمین پایه به معاون آموزشى.
 2. نظارت و اجراى کلیه ى امور علمى و تربیتى دانش آموزان.
 3. تنظیم نمرات و ارزشیابى دانش آموزار و ارائه آن به معاون آموزشى.
 4. اوتباط مستمر با دبیران و رفع مشکلات احتمالى بوجود آمده در کلاس درس.
 5. ثبت اطلاعات مورد نیاز در پرونده دانش آموزان (شامل مسائل تربیتى و درسى).
 6. ارتباط مستمر با اولیاى دانش آموزان و ارائه ى گزارش به ایشان غیر از موارد انظباطى.
 7. مسؤلیت پیگیرى و نظارت و اجراى کلیه ى مراسمى که در تقویم اجرایى به عهده ى ایشان گذاشته شده.

ح/ج) وظایف انتشارات

 1. تایپ، تکثیر، اسکن پلى کپى ها و جزوات مورد نیاز معلمین زیر نظر معلم راهنما.
 2. پیگیرى و چاپ جزوات حجیم مورد نیاز معلمین راهنما (خارج از مدرسه).
 3. نگهدارى، حفظ و پیگیرى تعمیر دستگاههاى انتشارات.
 4. تهیه و جمع بندى و آرشیو کلیه ى مطالب چاپى و تکثیرشدخ و ارائه سالیانه به معاون ادارى.

ح/د) وظایف مسؤل سایت (رایانه)

 1. بروزسانى سایت مدرسه.
 2. گرفتن اطلاعات لازم از معاون آموزشى و قراردادن آن در سایت.
 3. همکارى در زمینه پیش ثبت نام رایانه اى دانش آموزان ورودى جدید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.