اردوی مهرماه متوسطه‌ی دوم برگزار شد.

اردوی ماه مهر متوسطه‌ی دوم طبق تقویم اجرایی در موعد مقرر برگزار گردید. این اردو در سالن دبیرستان نیکان با انجام مسابقات فوتبال و… در دو سالن پایان یافت.