اردوی آبان‌ماه متوسطه ی اول، در باغ کتاب برگزار شد.

دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول به بازدید از باغ کتاب واقع در اتوبان حقانی رفتند تا کمی با آن فضا آشنا شوند و به این واسطه ارتباط بیشتری با کتاب و کتاب‌خوانی پیدا کنند.