پايه‌ى يازدهم هم عصرهايشان را در اردوى درسى مى‌گذرانند.

پس از جابجايى تاريخ امتحانات نوبت اول بخاطر آلودگی هوا، اردوى درسى جهت آمادگى امتحانات، تدارك ديده شد تا دانش‌آموزان پايه هاى مختلف، بيشتر براى امتحانات آماده بشوند

هر پايه در روزى مجزا و مخصوص به خود تا ساعت ١٩ به مطالعه و تمرين مى‌پردازد.