دانش‌آموزان پایه‌ی دهم خود را براى امتحانات نوبت اول آماده مى‌كنند.

پس از جابجايى تاريخ امتحانات نوبت اول بخاطر آلودگی هوا، اردوى درسى جهت آمادگى امتحانات، تدارك ديده شد تا دانش‌آموزان هرچه بيشتر آمادگى كسب كنند.

اين اردو  پس از اتمام ساعت کاری مدرسه تا ساعت ١٨:٣٠ ادامه دارد.