جلسه مدیران روز چهارشنبه طبق برنامه‌ریزی قبلی برگزار شد.
امروز مديران مجتمع آموزشى تبيان، مطابق با تقويم داخلى هيات مديره، تشكيل جلسه دادند.
موضوع اين جلسه مباحث مطرح شده در انجمن اولیا بود.
همچنین از نتايج اين شورا، تصميم گيرى براى شوراى دانش آموزى و تعيين راهبردهاى مدرسه در نوبت دوم مدرسه معین شد.

img_9775

modiran