اردوی یک‌روزه‌ی باغ کتاب، رفع خستگی امتحانات میان‌نوبت دوم و آمادگی برای امتحانات پایانی.

این اردو روز سه‌شنبه از ساعت ۱۰ آغاز شد و پس از بازدید از مجموعه‌ی باغ کتاب، صرف نهار و تماشای فیلم در سینما، به پایان رسید.