فصل پرواز ۴ نیز کلید خورد.
دانش‌آموزان روز چهارشنبه، به آماده‌سازی فضای عمومی مراسم فصل پرواز مشغول شدند و مدرسه را برای برگزای این جشن، آماده کردند.