دانش‌آموزان پایه‌‌ی نهم، مقالاتشان در همایش امام‌شناسی به خوبی ارائه دادند.

در این همایش، هر کدام از دانش‌آموزان ۱۰ دقیقه مقاله‌ی خودشان را در موضوع امام‌شناسی با راهنمایی معلم دینی‌شان ارائه دادند.

داوری و رای‌دهی به کمک معلم و خود دانش‌آموزان انجام شد و در انتها و با شمارش آرا، نفرات برتر مشخص شد و به نفر اول جناب‌آقای یزدانی‌خرم ، انگشتری هدیه داده شد و به ترتیب، آقای نجفی نفر دوم و آقایان شیشه‌گر و قدیمی، نفرات سوم شدند.