بر همگان پر واضح است که ذهن خلاق و تفکر استنباطی تنها در حل مسائل و تحلیل آنها تبیین و ادراک می شود. با توجه به این مهم و در راستای ارتقای سطح ریاضی و با نگاه به سند چشم انداز مجتمع ، کارگاه آموزشی و لیگ ریاضی در دوره متوسطه اول اجرا می گردد.

در این کارگاه با بهره گیری از امکانات آموزشی و ایجاد حس رقابت کلاس از حال خشک و کتاب محور به کارگاهی جذاب تبدیل میشود و در بستر لیگ ریاضی به اهداف مد نظر نایل می شود.

گفتنی است لیگ ریاضی در هر هفته با تحلیل مسائل مختلف فضای کنکاش محوری را در کلاس ایجاد می کند.

گزارش تصویری از این کارگاه:

1394-08-26-MATH LEGUE-2 1394-08-26-MATH LEGUE-6 1394-08-26-MATH LEGUE-5 1394-08-26-MATH LEGUE-1 1394-08-26-MATH LEGUE-4 1394-08-26-MATH LEGUE-3