برگزاری دوره های بازیگری در مجتمع تبیان و آماده سازی دانش آموزان برای تئاتر و فیلم کوتاه