سال جدید را با زیارت امام زاده علی اکبر علیه السلام چیذر و زیارت قبور شهدا آغاز کردیم تا با مدد از این بزرگواران سالی پربار و سرشار از موفقیت را آغاز کنیم.