اولين جلسه از سرى جلسه هاى اوليا و مربيان برگزار شد.

این جلسه بعد از پخش قرآن و سرود ملی، با سخنرانی و خوشآمدگویی مدیریت محترم آغاز شد.
در ادامه‌ی جلسه، جناب آقای طوطیایی، رییس پیشین انجمن دقایقی را به ایراد سخن پرداختند و بعد از آن انتخابات انجمن امسال برگزار شد و آقایان طوطیایی، ضرابی، حق‌پناهان، ریاضی، مسؤلیت امسال انجمن را به عهده گرفتند.
پس از این، مسؤل مطالعه دانش‌آموزان توضیحاتی را در مورد برنامه‌ی مطالعاتی و مفاد آن را به اولیا ارایه دادند و بروشورهای برنامه و زمانبندی بین اولیای محترم توزیع شد.
در انتها معاونت آموزشی مدرسه، جناب آقای قنبری، موازین و چارچوب‌های آموزش امسال متوسطه دوم و جناب آقای چیذری، مشاور متوسطه اول، نکات کلیدی برنامه امسال خودشان را خدمت اولیا شرح دادند.

مشروح تصویری:

jalaseh-2

jalaseh-1

jalaseh-3

jalaseh-5