روز پایانی اردوی تابستانی متوسطه اول، با اردوی مفرح فشم به انجام رسید.

در روز پایانی و پس از اتمام یک دوره اردوی درسی و فوق برنامه تابستانی در مدرسه، دانش آموزانی که متمایل بودند به اردوی تفریحی فشم آمدند تا اوقات خوشی را در کنار دوستان و معلمین خود سپری کنند.
شروع اردو در محل اسکان با بازیهای تیراندازی، فوتبال و بدمینتون بود و برای رفع خستگی چای و نیم چاشتی میل گردید. بعد از صرف وقت کوتاه و اقامه نماز جماعت، دانش آموزان مشغوف فراهم کردن وسایل و پخت ناهار شدند، بعد از تقسیم کار، هر کدام از بچه ها قسمتی از کار اعم از آماده کردن منقل، جوجه، سیخ کردن قارچها و… را به عهده گرفتند و کار به سرعت به اتمام رسید.
پس از صرف وعده ناهار و مختصر تفریحی، دانش آموزان چای عصرانه را میل کردند و در راه برگشت مهمان خوان کرم یکی از بچه ها، بستنی دلچسبی را نوش جان کردند.

شرح مبسوط به روایت تصویر:

Oshoon1

Oshoon-2

Oshoon-4

مسابقات تیراندازی

Oshoon-5

چای و نیم چاشت

Oshoon-3

Oshoon-6

صرف ناهار