اردوی کوهنوردی هر هفته متوسطه اول برگزار شد.طبق روال هر هفته، دانش آموزان متوسطه اول به همراه مشاورشان به اردوی کوهنوردی دارآباد رفتند. این اردو به صرف نیمرو و متعلقات آن در نقاط بالایی دارآباد به همراه گاز سفری جناب آقای چیذری، مشاور متوسطه اول شروع و با کوهپیمایی مفرحی به پایان رسید.
این اردو به روایت تصویر:

Darabad-4

Darabad-3

Darabad-2

Darabad-1